იმ ქვეყნების დროშის აღმართვა, რომელთანაც ქვეყანას კონფლიქტი აქვს, კანონით დარეგულირდება

საქართველოში იმ ქვეყნების დროშის აღმართვა-გამოფენა, რომელთანაც ქვეყანას კონფლიქტი აქვს კანონით დარეგულირდება.

საქართველოს ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის დროშების აღმართვისა და გამოფენის წესს, საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო შეიმუშავებს.