რუსთავის მერიის საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგო გაიზარდა

რუსთავის მერიის , პოლიტიკური თანამდებობის პირების , პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხაში ცვლილებები შევიდა , კერძოდ განისაზვრა საშტატო ნუსხა და 14 საჯარო მოხელეს თანამდებობრივი სარგო გაეზარდა – საკითხს საკრებულოს სხდომაზე მხარი დაუჭირეს . როგორც სხოომაზე გახდა ცობილი , ცვლილება შეხო აპარატის , ჯანდაცვის , სოციალური მომსახურების , განათლების , კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრული განვითარების სამსახურის , ქონების მართვისა და ეკონომიკური სამსახურის არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის საშტატო ნუსხას და მათ სარგოებს . თანამშრომლების ანაზღაურება 100-300 ლარამდე გაიზარდა .