ჯანდაცვის სამინისტრომ სკოლებისათვის ახალი რეკომენდაციები დაამტკიცა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ სკოლებში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ახალი რეკომენდაციები შეიმუშავა:

რეკომენდაციების თანახმად, მოსწავლეები ვალდებულები არიან, დაიცვან ჰიგიენის წესები და გაითვალისწინონ სასწავლო დაწესებულების მიერ დადგენილი წესები. ამასთანავე, დაიმუშავონ ხელები სადეზინფექციო ხსნარით იმ შემთხვევაში, როცა ვერ ხერხდება ხელების დაბანა თხევადი საპნით და ერთჯერადი ხელსახოცით გაშრობა;

სწავლების პერიოდში მოსწავლეებმა უნდა უზრუნველყონ თმის შეკვრა/მჭიდროდ დამაგრება, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს თმების სახის ზედაპირთან შეხება, არ გამოიყენონ სხვისი ნივთები და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში მიმართონ ექიმს;

მოსწავლეებმა უნდა დაიბანონ ხელები წყლითა და საპნით ხილული დაბინძურების შემთხვევაში ან ბიოლოგიური სითხეების მოხვედრისას, დახველებისა და დაცემინების დროს კი მიიფარონ სუფთა ხელსახოცი (რომელიც ერთჯერადი გამოყენების შემდეგ ექვემდებარება გადაგდებას) ან მოხრილი იდაყვი, მოერიდნენ ხელებით თვალებზე, ცხვირსა და პირზე შეხებას;

ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ რეკომენდაციების თანახმად, სკოლამ თითოეულ მოსწავლეს უნდა მისცეს საკუთარი, სუფთა და მარკირებული (სახელი, გვარი) წყლის ბოთლის სკოლაში ტარების რეკომენდაცია. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დღის განმავლობაში მოსწავლის მიერ ბოთლის ხარისხიანი სასმელი წყლით შევსების შესაძლებლობა ონკანიდან, ჭიდან, სასმელი წყლის ავზიდან, დისპენსერიდან; წყლის ბოთლი უნდა გაირეცხოს დაბინძურების შესაბამისად, მაგრამ არანაკლებ დღეში ერთხელ.

რეკომენდაციები,რათქმაუნდა, მშობლებსა და კანონიერ წარმომადგენლებსაც ეხება, რომლებიც ვალდებულები არიან ცხელების/რესპირატორული დაავადების შემთხვევაში მოსწავლე სკოლაში არ გაუშვან, სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში მოსწავლე სკოლიდან დროულად გაიყვანონ და ბავშვის მიმართვა ოჯახის ექიმთან, ან ცხელების ცენტრში, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად უზრუნველყონ და პჯრ-ტესტირების ჩასატარებლად, სახლის პირობებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში კი კლასის დამრიგებელს შეატყობინონ;

რაც შეეხება სკოლის სივრცეში გადაადგილებას, რეკომენდაციების თანახმად, ადმინისტრაციამ სკოლის შენობის პერიმეტრი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შესასვლელი/ეზო/გარე ტერიტორია) უნდა გამოიყენოს თერმოსკრინინგის ჩასატარებლად; სკოლის შენობაში შესვლა მასწავლებლების, თანამშრომლებისა და ვიზიტორებისთვის დასაშვებია მხოლოდ პირბადით, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში სხვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით -დამცავი ფარი/დამცავი სათვალეები, ბახილები, ხალათები; ჯანდაცვის სამინისტროს დადგენილებით, პირი, რომელიც ატარებს თერმოსკრინინგს, ვალდებულია ეკეთოს პირბადე და იცავდეს 1 მეტრიან დისტანციას; თერმოსკრინინგისას ცხელების – 370С ან 370С -ზე მეტი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში, პირი უნდა დაექვემდებაროს ტემპერატურის გადამოწმებას ვერცხლისწყლის თერმომეტრით 15 წუთიან შუალედში, მოსაცდელ სივრცეში; ვერცხლისწყლის თერმომეტრი სავალდებულოა დამუშავდეს სადეზინფექციო ხსნარით ყოველი გამოყენების შემდეგ. სიცხის გადამოწმების შემდეგ, 370С ან 370С -ზე მეტი ტემპერატურის დადასტურების შემთხვევაში, ნებისმიერი პირი სკოლაში არ დაიშვება და ვალდებულია ოჯახის ექიმს მიმართოს;

დადგენილებაში ასევე ნათქვამია, რომ სკოლაში ცხელების, რესპირატორული სიმპტომების დაფიქსირების ყველა შემთხვევის შემდგომ, მოსწავლეების, მასწავლებლებისა და თანამშრომლების სასწავლო დაწესებულებაში დაშვება მოხდება პჯრ-ტესტირების დასკვნის საფუძველზე (COVID-19 -ით ინფიცირების არ არსებობის შემთხვევაში);

ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების თანახმად, სასწავლო პროცესის ორგანიზებისას წინასწარ უნდა განისაზღვროს მასწავლებლების, სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა და ცვლაში მისაღები მოსწავლეების რაოდენობა ისე, რომ როგორც პრაქტიკული, ასევე თეორიული სწავლებისთვის განკუთვნილ სივრცეში უზრუნველყოფილი იყოს არანაკლებ 1 -მეტრიანი დისტანციის დაცვა, საჭიროების შემთხვევაში, გამოყენებული უნდა იყოს ცვლებში სწავლებისა და მუშაობის რეჟიმი. ყოველი ცვლის შემდგომ უნდა გამოცხადდეს სანიტარიული შესვენება არანაკლებ ნახევარი საათის განმავლობაში.

ასევე, მასწავლებლის მიერ გამოყენებული ჟურნალი – მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი – ინფექციის გადატანის მაღალი რისკის მატარებელია, შესაბამისად, რეკომენდირებულია, რომ მისი გამოყენება ჩანაცვლდეს აღრიცხვის ელექტრონული ფორმით, იმ შემთხვევაში, თუ ეს შეუძლებელია, მაშინ ჟურნალით ყოველი სარგებლობის წინ და შემდგომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ხელების სანიტაიზერით სავალდებულო წესით დამუშავება.

რეკომენდაციებში ასევე, ნათქვამია, რომ დასვენებებზე ერთდროულად დიდი რაოდენობით მოსწავლეების თავმოყრის თავიდან აცილების

ამასთანავე, სკოლამ ინდივიდუალურად უნდა დაადგინოს სწავლის დაწყების განსხვავებული დროების და/ან საგაკვეთილო პროცესის ხანგრძლივობა. მაქსიმალურად უნდა შეზღუდოს ვიზიტორთა რაოდენობა სკოლის შენობაში. გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ვიზიტების ზუსტი აღრიცხვა: ვიზიტორის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის (გვარი, სახელი, საკონტაქტო ტელეფონი), ვიზიტის დანიშნულების, შემოსვლისა და გასვლის დროის დაფიქსირებით.

შეგახსნებთ, რომ სკოლებში სწავლა 15 სექტემბერს დაიწყება.