ხელშეკრულება ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელით მომსახურებაზე