ქალი, რო­მე­ლიც დღეს, თბი­ლის­ში, მდი­ნა­რე მტკვრი­დან ამო­იყ­ვა­ნეს, გარ­და­იც­ვა­ლა

ქალი, რო­მე­ლიც დღეს, თბი­ლის­ში, მდი­ნა­რე მტკვრი­დან ამო­იყ­ვა­ნეს, გარ­და­იც­ვა­ლა.

ამის შე­სა­ხებ სას­წრა­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის პრეს­სამ­სა­ხურ­ში გა­ნა­ცხა­დეს.

ად­გილ­ზე სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი მუ­შა­ობ­დნენ.

შემ­თხვე­ვის შე­სა­ხებ სხვა დე­ტა­ლე­ბი ჯერჯერობით უც­ნო­ბია.